Aantal jongeren met afstand tot arbeidsmarkt moet omlaag

Er zijn ongeveer 300.000 jongvolwassenen tussen de 16-27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Veel van deze jongeren hebben hun schoolopleiding niet afgemaakt. Zij ervaren knelpunten op weg naar school of werk; veel hulpinstanties werken voor hen onvoldoende samen.

Dat kan beter, zo blijkt uit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO).

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel om in beeld te brengen hoe gemeenten nog meer dan nu regie kunnen nemen in het bieden van hulp voor deze groep jongeren. Omdat voortijdig schoolverlaten de afstand tot de arbeidsmarkt vergroot, blijft het kabinet tevens de komende vier jaar 200 miljoen euro investeren om dit te verminderen.

Een startkwalificatie geeft een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt en daarom is het essentieel dat het aantal voortijdig schoolverlaters verder omlaag wordt gebracht. Het kabinet blijft daarom prioriteit geven aan het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters naar maximaal 20.000 per jaar. Naast de inzet van scholen blijft hier ook de samenwerking met gemeenten en werkgevers nodig.

Omvang van de doelgroep: jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, bron IBO-rapport
Omvang van de doelgroep: jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, bron IBO-rapport, april 2019

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben regelmatig meerdere problemen die het behalen van een diploma of een baan in de weg staan, zoals schulden of problemen thuis. Daardoor hebben ze vaak te maken met meerdere instanties en hulpverleners, waardoor sommige jongeren het overzicht kwijtraken.

Er is ondersteuning op maat nodig. Het kabinet bereidt daarom een wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet voor, waardoor ondersteuning die nodig is – zoals de jobcoach – kan worden geboden.

Hoe kan de hulp aan jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt worden verbeterd? Bron IBO-rapport, april 2019
Hoe kan de hulp aan jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt worden verbeterd? Bron IBO-rapport, april 2019

Verschillende partijen zoals overheden, onderwijsinstellingen, sociale partners, zorginstanties en het domein van justitie- en veiligheid moeten samenwerken om jongeren effectief te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan.

Het IBO is aangeboden door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).